അഗ്നി പർവതങ്ങൾ എന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

150 ഓളം വരുന്ന രാജ്യത്തെ അഗ്നി പർവ്വതങ്ങളെ   ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ അവരുടെ ദേശീയ സമ്പത്തായാണ്  കണക്കാക്കുന്നത്.   കാരണം വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണാണ് ഓരോ അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾക്കടുത്തുമുള്ളത്.  5  മില്യൺ ജനങ്ങൾ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നു. അതിൽ വിളയുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് അതിനോടടുത്തു താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത്.  അഗ്നി പർവ്വതങ്ങളെ ഇന്തോനീസ്യക്കാർ ഭയക്കാറില്ല.  അപകട സാധ്യതയുള്ള സമയത്തു ചിലർ മാറി നിൽക്കുമെന്ന് മാത്രം. ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ പല അഗ്നി  പർവ്വതങ്ങളും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടെയാണ്. അപകട സാധ്യത മുൻകൂട്ടി […]