മലയാളത്തിലും ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഷയിലും സാമ്യമുള്ള ചില പദങ്ങളാണ് താഴെ. മലായ്, ജാവനീസ്, സംസ്‌കൃതം, അറബ്, ഡച്ച്, തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പദങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താണ് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഷ വികസിപ്പിച്ചത്. ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥനം സാധ്യമാക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിയ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഷയാണിത്. മലേഷ്യൻ ഭാഷയും ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഷയും തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ അന്തരമേ ഉള്ളൂ.

• പുത്രി Putri (Malayalam and Bahasa) = Daughter (English)
• താത്ത (മലബാർ Malayalam ) = Teteh (Sundanese of Indonesia) = to call an elder woman = (close to) sister (English)
• കാക്ക, Kaka (മലബാർ Malayalam, for older brother) = Kakak (Bahasa, for older sister and brother) = Older Brother or Older Sister (English)
• സുർഗം Surgam (Malayalam) = Surga (Bahasa) = Heaven (English)
• നെരകം Nerakam (Malayalam) = Neraka (Bahasa) = Hell (English)
• ഭൂമി Bumi (Malayalam and Bahasa) = Earth (English)
• ദുനിയ (ദുനിയാവ് -മലബാർ Malyalam) Dunia (Malayalam and Bahasa) = World (English)
• മായ Maya (Malayalam and Bahasa) = Maya/Illusion (English)
• രഹസ്യം Rahasia (Malayalam and Bahasa) = Secret (English)
• സൂര്യൻ Suryan (Malayalam) = Surya (Bahasa) = Sun (English)
• പുസ്തകം, Pustaka (Malayalam and Bahasa) = Book/References (English)
• കാര്യം, Karyam (Malayalam) = Karya (Bahasa) = Work/Creation (English)
• ധനം Danam (Malayalam) = Dana (Bahasa) = Fund (English)
• ലാഭം Labam (Malayalam) = Laba (Bahasa) = Profit (English)
• നാഡി , Nadi (Malayalam and Bahasa) = Pulse (English)
• ഭാഷ Bhasa (Malayalam) = Bahasa (Bahasa) = Language (English)
• ഭക്തി Bakti (Malayalam and Bahasa) = Devotion/Service (English)
• ഭൂകമ്പം Bugempam (Malayam) = Gempa (Bahasa) = Earth Quake (English)
• അച്ചാർ Acar (Malayalam and Bahasa) = Pickles (English), * C ഉച്ചരിക്കുന്നത് ‘ച’ എന്നാണ്.
• മേശ Mesa (Malayalam) = Meja (Bahasa) = Table (English)
• രൂപം Rupam (Malayalam) = Rupa (Bahasa) = Form (English)
• ദേശം Desam (Malayalam) = Desa (Bahasa) = Village (English)
• മാങ്ങ Mangga/Mampazham (Malayalam) = Mangga (Bahasa) = Mango (English)
• ദോഷം Dosam (Malayalam) = Dosa (Bahasa) = Sin (English)
• ഉപചാരം Upacaram (Malayalam) = Upacara (Bahasa) = Ceremony (English) * C ഉച്ചരിക്കുന്നത് ‘ച’ എന്നാണ്.
• സുഖം Sukam (Malayalam) = Suka (Bahasa) = Joy (English)
• ദുഃഖം Dukam (Malayalam) = Duka (Bahasa) = Sorrow (English)
• മാപ്പ് Maap (Malayalam and Sundanese of Indonesia) = Maaf (Hindi and Bahasa) = Sorry (English)
• മുഖം Mukam (Malayalam) = Muka (Bahasa) = Face (English)
• സാക്ഷി Saksi (Malayalam and Bahasa) = Witness (English)
• ആചാരം Acaram (Malayalam) = Acara (Bahasa) = Event (English) * C ഉച്ചരിക്കുന്നത് ‘ച’ എന്നാണ്.
• ശിക്ഷ Siksa (Malayalam and Bahasa) = Torment (English)
• മധു – തേൻ Madu (Malayam and Bahasa) = Honey (English)
• കാപ്പി Kapi (Malayalam) = Kopi (Bahasa) = Coffee (English)
• കപ്പൽ Kapal (Malayalam and Bahasa) = Ship (English)
• ഗുഹ Gua (Malayalam and Bahasa) = Cave (English)
• ഗുരു Guru (Malayalam and Bahasa) = Teacher (English)
• ദാഹം Daham (Malayalam) = Dahaga (Bahasa) = Thirsty (English)
• ജനാല Janela (Malayalam) = Jendela (Bahasa) = Window (English)
• ഏക, ധ്വി, ത്രി, Eka, Dwi, Tri (Malayalam and Bahasa) = Single, Double, Triple (English)
• അലമാര Almara (Malayalam) = Almari (Bahasa) = Cupboard (English)
• ചിത്രം, Chitram (Malayalam) = Citra (Bahasa) = Image (English)
• സഹോദരൻ Sahodaran (Malayalam) = Saudara (Bahasa) = Brother (English)
• സഹോദരി Saudari (Malayalam and Bahasa) = Sister (English)
• സ്ത്രീ, Stri (Malayalam) = Istri (Bahasa) = Wife (English)
• ജീവൻ Jiwan (Malayalam) = Jiwa (Bahasa) = Soul/Spirit (English)
• കുതിര Kudira (Malayalam) = Kuda (Bahasa) = Horse (English)
• മഹാ Maha (Malayalam and Bahasa) = Great (English)
• രാജ Raja (Malayalam and Bahasa) = King (English)
• മനുഷ്യൻ Manusian (Malayalam) = Manusia (Bahasa) = Human (English)
• റൊട്ടി Roti (Malayalam and Bahasa) = Bread (English)
• തൊപ്പി, Topi (Mlayalam and Bahasa) = Hat (English)
• വർണം Warnam (Malayalam) = Warna (Bahasa) = Color (English)
• വനിത Wanita (Malayalam and Bahasa) = Woman (English)
• ഉപവാസം Upavasam (Malayalam) = Puasa (Bahasa) = Fasting -in Ramadan- (English)
• ചക്രവാളം Chakrawala (Malayalam) = Cakrawala (Bahasa) = Horizon (English)
• ധർമം Darmam (Malayalam) = Darma (Bahasa) = Duty (English)
• ശാസ്ത്രം Sastram (Malayalan) = Sastra (Bahasa) = Literature (English)
• മന്ത്രി Mantri (Malayalam) = Menteri (Bahasa) = Minister (English)
• കാരണം Karanam (Malayalam) = Karena (Bahasa) = Because/Reason (English)
• സൂത്രധാരൻ Sutradaran (Malayalam) = Sutradara (Bahasa) = Director (English)

• ഇത് (Malayalam)  Itu ( Bahasa) = That (English)

• നികാഹ് (അറബ്, മലബാർ) Nikah (Malayalam and Bahasa) = Wedding (English)
• സാബൂൻ (അറബ്, ഹിന്ദി) Sabun (Malayam and Bahasa) = Soap (English)

…………………………………………….തുടരും